Co děláme

Genesis Capital v číslech

€ 
 4 
 mil.
fondy privátního kapitálu
€ 
 170 
 mil.
pro podniky
€ 
 35 
 mil.
investic

Co nabízíme

Rozvojový kapitál


Nabízíme pomoc při získávání kapitálu na podporu a financování rozvoje malých a středních podniků ve středoevropském regionu.

Financování manažerských odkupů


Zprostředkováváme financování na nákupy typu management buy-out, management buy-in a leveraged buy-out.

Prostředky z fondu GPEF III


V aktuálně otevřeném fondu Genesis Private Equity Fund III (GPEF III) je podnikům k dispozici více než 80 milionů eur.

Podpora průmyslu i služeb


GPEF III je všeobecný fond zaměřující se jak na tradiční průmyslová odvětví, tak i na nové perspektivní obory či služby v nejrůznějších oblastech.

Investiční kritéria

Finanční zdroje fondů jsou investovány do základního kapitálu nebo obchodních podílů společností.
Investovaná částka se pohybuje v rozsahu 4 až 12 milionů eur, ve spolupráci se spoluinvestorem jsou možné i vyšší investice.
Vhodné investiční příležitosti vyhledáváme a hodnotíme především podle následujících kritérií:
  • Existující společnost s minimálně několika lety historie
  • Silný růstový potenciál
  • Zkušený manažerský tým s prokazatelnou schopností úspěšné realizace rozvojových projektů
Podíl fondu ve společnosti se obvykle zhodnocuje do tří až sedmi let od zainvestování, a to převážně prodejem strategickému investorovi. Strategie prodeje musí být jasná již při vstupu do společnosti.
Nezajišťujeme standardní úvěry nebo čistě projektové financování.
Nefinancujeme projekty v oblasti:
  • nemovitostí,
  • zbrojního průmyslu,
  • hazardních her,
  • zábavy pro dospělé,
  • tabákových výrobků a lihovin.

Genesis Capital v číslech

€ 4-12 mil.
investice do jedné firmy
3-7 let
angažovanost v jedné firmě

Investiční proces

Následující popis investičního procesu je pouze orientační. Konkrétní postup a doba trvání se při jednotlivých transakcích mohou lišit podle charakteru transakce a investice.

Získání informací o společnosti

Získání informací o společnosti

Pro úvodní analýzu a ocenění potřebujeme získat základní informace o společnosti, jejích komerčních aktivitách, produktech a službách a finančních výsledcích. Rovněž musíme posoudit podnikatelský záměr. Před získáním informací o společnosti jsme připraveni podepsat dohodu o mlčenlivosti a o utajení obchodních informací.

Vyhodnocení investiční příležitosti

Vyhodnocení investiční příležitosti

Pokud shledáme navrhovanou investiční příležitost zajímavou, pokračujeme ve zpracování vlastní analýzy a ocenění investice. Navrhneme objem investovaných prostředků, indikativní cenu, podíl ve firmě a další podmínky vycházející z požadované návratnosti investice a jejího ocenění v čase výstupu/realizace.

Návrh hlavních podmínek investice

Návrh hlavních podmínek investice

Podmínky připravované investice stanovené na základě naší analýzy a ocenění předkládáme a projednáváme s vlastníky společnosti. Pokud dojde k dohodě o základních parametrech investice, uzavře se s prodávajícím předběžná dohoda, která je formalizována do tzv. Term Sheetu, což je nezávazná dohoda ve formě smlouvy o smlouvě budoucí, která obsahuje základní obchodní a právní podmínky včetně časového harmonogramu pro provedení transakce. Podmínky investice navržené v této fázi rovněž předkládáme k prvotnímu schválení investičnímu výboru fondu.

Due Diligence (hloubkový průzkum)

Due Diligence (hloubkový průzkum)

Po podpisu Term Sheetu s vlastníky zadáme provedení právního a finančního hloubkového průzkumu (due diligence) renomovaným právním a auditorským společnostem. Jestliže to vyžaduje druh podnikání, zadáme rovněž provedení ekologického auditu. Pro všechny tyto činnosti využíváme výhradně služeb renomovaných společností, uznávaných mezinárodní investorskou komunitou.

Finální cenová nabídka a podmínky

Finální cenová nabídka a podmínky

Na základě výsledků due diligence je upřesněn objem investice a majetkový podíl fondu v dané společnosti. Pokud se v průběhu hloubkového průzkumu neobjeví zásadní rozpory v porovnání s informacemi, které jsme o podniku získali dříve, cena a další podmínky se příliš neliší od ceny a podmínek sjednaných v původním Term Sheetu.

Příprava právní dokumentace

Příprava právní dokumentace

V následující fázi připraví právní poradci fondu smluvní dokumentaci, jež odráží podmínky investice stanovené v předběžné dohodě. Jde zejména o kupní smlouvu, smlouvu o navýšení základního kapitálu společnosti, případně o akcionářskou smlouvu.

Konečné doporučení investice investičním výborem

Konečné doporučení investice investičním výborem

Finální podmínky a struktura transakce jsou společně s interním informačním memorandem a zprávami externích poradců předloženy investičnímu výboru k doporučení.

Podpis smluv a převod finančních prostředků

Podpis smluv a převod finančních prostředků

Právní dokumentace je podepsána a transakce uzavřena.

I. týden
II. týden
III. týden
IV. týden

Řízení portfoliové společnosti

Genesis Capital spoléhá v jednotlivých investicích významným způsobem na management, kterému poskytuje značnou svobodu ve strategickém i operativním řízení firmy. Zástupci Genesis Capital jako poradci fondu nevstupují do běžných provozních záležitostí portfoliových společností a firmy zpravidla kontrolují pouze prostřednictvím statutárních orgánů.

Výstup z investice

Cílem Genesis Capital je maximalizovat hodnotu společnosti a připravit společnost ze strukturálního i strategického hlediska na úspěšný prodej, obvykle v horizontu 3 až 7 let. Při řízení procesu výstupu z investice spolupracují fondy Genesis také často s dalšími renomovanými poradenskými firmami a se specializovanými poradci.


Naše fondy